Sustainability

หัวใจของความสำเร็จที่พาเราก้าวข้ามทุกข้อจำกัด

บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทฯ ชั้นนำด้านการแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบผงในประเทศไทย เพื่อเป็นสารเติมแต่งรสชาติ และกลิ่นของอาหาร พร้อมตอบสนองทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

Human sustainability

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของบุคลากร มีไว้เพื่อรักษาและปรับปรุงศักยภาพบุคลากรในโรงงาน เพราะ คนคือหัวใจสำคัญของบริษัท บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านทักษะความสามารถ และทัศนคติในการทำงาน ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้พนักงานในแต่ละฝ่าย รวมไปถึงการจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรของเราทุกคน

Social sustainability

ความยั่งยืนทางสังคม บริษัท มัลติเทค ฟู้ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

Economic sustainability

ในฐานะผู้นำในผู้นำด้านการแปรรูปสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติให้อยู่ในรูปแบบผงของประเทศไทยเราจึงมุ่งมั่นทำหน้าที่สร้างมูลค่าร่วมให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมโดยรวม เป้าหมายของบริษํทฯ คือการมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อการขยายฐานการผลิต และขยายฐานการให้บริการให้คลอบคลุมทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อมุ่งสร้างบริษัทให้เติบโต และเป็นส่วนสำคัญให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

Environmental sustainability

งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึกถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่โรงงานโดยรวม ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากลในการผลิต โดยไม่ส่งของเสีย ของสู่ธรรมชาติโดยรอบ ทั้งยังการสร้างบ่อบำบ้ำเสีย และบริเวณกำจัดขยะ อย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล