Flavour

เครื่องปรุง


กลิ่นของอาหารสามารถก่อให้เกิด
รสอร่อยต่ออาหารชนิดต่างๆ มากมาย

บริษัท มัลติเทคฟู้ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จึงพัฒนากระบวนการผลิตผงปรุงแต่งกลิ่นและรสาติ ที่สกัดจากวัถถุดิบธรรมชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านกลิ่นและรสชาติของผู้บริโภค เสมือนได้บริโภคอาหารจากธรรมชาติ ที่เหนือไปกว่านั้นต้องมีราคาต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า กลิ่นอาหารที่ได้จากธรรมชาติจริงๆ โดยบริษัทฯ สามารถผลิตผงปรุงแต่งได้หลากหลายกลิ่นและรสชาติ

Type

Savoury
Beef Flavour
Roast Meat Flavour
Chicken Broth Flaia
Mangdana
Chicken Liquid Flavour

Sweet
Butter Flavour
Condensed Milk Flavour
Vanilla Flavour
Juicy Orange Flavour
Lemon Flavour
Pandan Flavour
Pineapple Flavour
Steawberry Flavour

con-edit-pic-1
con-edit-pic-2
con-edit-pic-3

Slide 02 826 5479 789 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย sales@mtf.co.th exports@mtf.co.th 02 826 5445 @mtf @ojsqueeze @inthaco ติดต่อสอบถามข้อมูล